RMUTL
พิษณุโลก

ประสานความร่วมมือ สร้างมาตรฐาน งานประกันคุณภาพการศึกษา
          
More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจ ในโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งสู่ผู้ปฏิบัติในเขตพื้นที่ และ. โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา กำหนดจัดขึ้น ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง50 ปี
more

นที่ 8 มีนาคม 2559 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในองค์กร เรื่อง “เทคนิคการจัดการเพื่อเพิ่มจำนวนและคุณภาพงานวิจัย” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน หัวหน้ากลุ่มสาขาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมพวงผกา อาคารเรียน 1 ชั้น 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
more

คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา

“คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ”

Download File

“คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สายสนับสนุน มทร.ล้านนา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)”

Download File

“ คู่มือการอัพโหลดเอกสาร-cheqa-file”

Download File

สำนักงานประกันคุณภาพ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ปรัชญา
สร้างสรรค์ ส่งเสริม พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์
พัฒนาและส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ติดต่อเรา